คอร์สใหม่!

Image of Teacher Eim คอร์สTenseภาษาอังกฤษ
5/5

หลักการใช้คำสันธาน
What are Conjunctions?
FANBOYS!

What are Conjunctions? หลักการใช้คำสันธาน แบบเข้าใจง่าย Cover Picture

Table of Contents

Conjunction - คำสันธาน

Conjunction หรือคำสันธาน สามารถเรียกง่ายๆในภาษาไทยได้ว่า “คำเชื่อม” เหตุผลที่เราต้องเรียนคำสันธานหรือคำเชื่อมนั้นเพราะประโยคทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะต้องใช้คำเชื่อมเหล่านี้เป็นตัวเชื่อมประโยคหรือวลีให้มีความสอดคล้องกัน คำสันธานแบ่งออกดังนี้

Conjunction แบ่งออกเป็น 3 ชนิด

1.      Coordinate Conjunction คำสันธานเชื่อมข้อความเสมอกัน

2.     Correlative Conjunction คำสันธานที่ต้องใช้คู่กันเสมอ

3.     Subordinate Conjunction คำสันธานเชื่อมอนุประโยค

Image Different types of Conjunctions and Coordinate Conjunctions

Coordinate Conjunction - คำสันธานเชื่อมประโยคหลัก

โดยทั่วไปแล้วเราจะใช้คำเชื่อมโดยให้ทุกคนจำคำว่าFANBOYS ซึ่งเป็นตัวย่อของคำเชื่อมแต่ละคำไม่ว่าจะเป็นคำเชื่อมคล้อยตามคำเชื่อมขัดแย้ง คำเชื่อมให้เลือกและคำเชื่อมความให้เหตุผล FANBOYS

F – for แปลว่า เพราะ

A – and แปลว่า และ

N – neither แปลว่า ไม่ทั้งสองอย่าง

B – but แปลว่า แต่

O – or แปลว่า หรือ

Y – yet แปลว่า แต่

S – so แปลว่า ดังนั้น

คอร์สใหม่!

Image of Teacher Eim คอร์สTenseภาษาอังกฤษ
5/5
Image Examples of Coordinate conjunctions FANBOYS

วิธีการใช้คำสันธานแบบคล้อยตามกัน หรือเป็นการเชื่อมประโยคที่มีประโยคนึงเกิดขึ้นและมีอีกประโยคคล้อยตามมา

Image Examples of Cumulative Type Conjunction in English Grammar

วิธีการใช้คำสันธานที่บอกถึงความขัดแย้ง

Image Examples of Adversative Conjunction

คำสันธานที่บอกให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ทั้งสองอย่าง

Image Examples of Disjunctive Conjunction

คำสันธานที่บอกเหตุและผลของประโยค

Image Examples of Illative Conjunctions in English Grammar

Correlative Conjunction - คำสันธานที่ใช้คู่กัน

Correlative conjunction (คำสันธานที่ต้องใช้คู่กันเสมอ) ใช้เชื่อมประโยค Independent clause ที่มีความหมายสอดคล้องและเท่าเทียมกัน เช่น

 • not only ___ but also ___   ไม่เพียงแต่____ แต่ยัง____อีกด้วย

She is not only beautiful but also smart. เธอไม่เพียงแต่สวยเท่านั้น แต่ยังเก่งอีกด้วย

 • either ___ or ___  =   ไม่ ___ ก็ (ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

You can either write or type your report. คุณสามารถเขียนไม่ก็พิมพ์รายงานของคุณก็ได้

 • neither ___ nor ___   =   ไม่ ___ และ (ไม่ทั้งสองอย่าง)

Danny neither watches TV nor reads newspaper. แดนนี่ไม่ได้ดูทีวีและอ่านหนังสือพิมพ์

 • as ___ as ___   =   เท่ากัน

This bag is as expensive as a motorbike. กระเป๋าใบนี้ราคาแพงเท่ากันกับรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคัน

 • both ___ and ___  =   ทั้ง ___ และ

Both George and Gina liked singing. ทั้งจอร์จและจีน่าชอบการร้องเพลง 

Subordinate Conjunction - คำสันธานเชื่อมประโยค

Subordinating conjunction (SC) คือ คำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคหลัก (Main Clause) กับประโยคย่อย (Subordinate Clause) ที่มีความสำคัญไม่เท่ากัน

 • กลุ่มคำบอกเวลา (Time)
 • while ในขณะที่
 • when เมื่อ
 • after ก่อนหน้า
 • before หลังจาก
 • as soon as ทันทีที่
 • once ครั้งหนึ่ง
 • whenever เมื่อไหร่ก็ตาม
 • until จนกระทั่ง

ตัวอย่าง

While I was walking in the supermarket, I met my friend. ในขณะที่ฉันกำลังเดินอยู่ในซุปเปอร์มาร์ตเกต ฉันก็เจอเพื่อนของฉัน

กลุ่มคำบอกความยินยอม (Concession) โดยปกติจะพูดถึงความขัดแย้ง

 • although แม้ว่า
 • though แม้ว่า
 • even though แม้ว่า
 • **whereas ในขณะที่

Though the test was difficult, she got good scores. แม้ว่าข้อสอบจะยากแต่เธอก็ได้คะแนนดี

กลุ่มคำบอกเหตุผล (Reason)

 • because เพราะว่า
 • since เพราะว่า
 • so that เพื่อว่า, เพื่อที่จะ
 • as เพราะว่า
 • in order that เพื่อว่า, เพื่อที่จะ

ตัวอย่าง I love singing because it makes me happy. ฉันชอบการร้องพลงเพราะมันทำให้ฉันมีความสุข

กลุ่มคำที่บอกเงื่อนไข (Condition)

 • if (ถ้า)
 • provided that (ถ้า)
 • assuming that (ถ้า)
 • as long as (ตราบเท่าที่)
 • even if (ถ้า, แม้ว่า)
 • unless (ถ้าหากว่าไม่)

ตัวอย่าง

If you come here tomorrow, I will show you my new puppy. ถ้าคุณมาที่นี่พรุ่งนี้ ฉันจะให้คุณดูลูกสุนัขตัวใหม่ของฉัน

กลุ่มคำทั่ว ๆ ไป (Manner)

 • how อย่างไร
 • as though ราวกับว่า
 • as if ราวกับว่า
 • so … that มากซะจนที่จะ (โครงสร้างการใช้ so + adj./adv. + that)

ตัวอย่าง

He taught me how to play the guitar. เขาสอนวิธีเล่นกีต้าร์ให้กับฉัน

He acts as though he were very handsome. เขาแสดงท่าทางราวกับว่าเขาหล่อมาก
**ข้อสังเกต** ไม่ใช้ he was แต่ใช้ he were เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน และสิ่งที่เป็นการคาดการณ์ ซึ่งจะใช้ past simple แม้ว่าประโยคหน้าจะเป็น present ก็ตาม

ยังไม่เข้าใจหรืออยากรู้เพิ่มเติมสามารถอ่านโพสต์ที่ครูอิ๋มใส่ลิ้งค์ไว้ให้ได้เลย
 
เรื่องคำคุณศัพท์นั้นอยู่ในหัวข้อเรื่อง Parts of Speech (ชนิดของคำ) ซึ่งมีอยู่ 8 ชนิด
 
 

หากใครที่สนใจอ่านบทความเกี่ยวกับแกรมม่าภาษาอังกฤษหรือทริคการใช้ภาษาอังกฤษอื่นๆ สามารถติดตามได้ที่ Social Media (ดูด้านล่าง)

คอร์สใหม่!

Image of Teacher Eim คอร์สTenseภาษาอังกฤษ
5/5
Kru Eim

Kru Eim

ครูอิ๋ม ปัจจุบันเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 14 ปี และเป็นเจ้าของเพจ Master Student ผลิตสื่อวีดีโอสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักเรียนในประเทศไทยและนักเรียนจากทั่วโลก ซึ่งครูอิ๋มจบการศึกษาเกี่ยวการการสอนโดยตรงในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี